Statut Fundacji Groteka

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Groteka” zwana w dalszej części statutu Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Anną Ewą Dańko-Roesler, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul.Ordynackiej nr 9 dnia 16 kwietnia 2014 r., repertorium A Nr 4706/2014 którego wypis stanowi załącznik do niniejszego statutu przez Fundatora w osobie: Artur Górski-Motyl

§2

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba mieści się w Warszawie. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.

§4
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.

§5

Fundacja, aby realizować swoje statutowe cele może powołać oddziały, filie, biura i misje w granicach prawem dopuszczonych.

§6

Fundacja posiada osobowość prawną i może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury.

§8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II.
CELE I ZADANIA FUNDACJI

§1

Celem fundacji jest :

 1. Wspieranie i organizacja innowacyjnych zadań z obszaru edukacji kulturalnej, która poprzez stymulowanie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności związanych z twórczym myśleniem jest jednym z narzędzi budowania potencjału społecznego, intelektualnego i strategicznego społeczeństwa.
 2. Kontynuowanie tradycji Warszawskiej „Groteki” działającej w latach 1976 – 1986 w SDK „Starówka” przy ul. Jana Brożka 18, oraz przekazywanie nowym pokoleniom pasjonatów gier wiedzy i doświadczeń instruktorów Groteki i Krajowej Rady Upowszechniania Gier.
 3. Budowanie świadomości społecznej na temat kulturotwórczej roli gier i zabaw umysłowych oraz ich roli w rozwoju człowieka, jego inteligencji, kreatywności i emocjonalności.
 4. Popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach oraz Teorii Gier, w ujęciu matematycznym i teoretyczno-praktycznym, również w dziedzinie dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych oraz ich zastosowania w edukacji i reedukacji na wszystkich jej poziomach.

§2

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Opracowywanie, organizowanie i wspieranie programów popularyzacji tradycyjnych gier umysłowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Udzielanie pomocy merytorycznej i materialnej autorom gier i zabaw umysłowych oraz animatorom klubów groteki.
 3. Organizację szkoleń kadry instruktorskiej do organizowania nowych klubów Groteki na terenie kraju.
 4. Udzielanie wszechstronnej pomocy dla środowisk młodzieżowych w zakresie upowszechniania kultury.
 5. Niedochodowe prowadzenie prac badawczych i popularnonaukowych w zakresie historii, teorii i filozofii gier.
 6. Niedochodowe gromadzenie danych bibliograficznych, encyklopedycznych, zapisów, przekazów itp. w celu przygotowania własnych wydawnictw, katalogów gier i popularnych wydawnictw.
 7. Wykonanie dla potrzeb własnych oraz współpracujących klubów gier, poszczególnych elementów i rekwizytów oraz innych pomocy technicznych dla wykonywania gier bezpośrednio w klubach.
 8. Utrzymywanie stałej współpracy organizacyjnej z powstałymi klubami i Grotekami w całym kraju, wspieranie radą i pomocą. Organizowanie wspólnych spotkań dla wymiany doświadczeń.
 9. Niedochodowe prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologi, neurologi, psychiatrii, socjologi, kulturoznawstwa, historii w kontekście gier i zabaw umysłowych.

10.Niedochodowe wspieranie merytoryczne, edukacyjno informacyjnej platformy internetowej www.groteka.pl z cyklem video szkoleń dla nauczycieli, instruktorów i animatorów kultury z zakresu upowszechniania gier umysłowych, organizacji i prowadzenia młodzieżowych klubów Groteki.

11.Organizowanie pokazów gier umysłowych w placówkach edukacyjnych, szkołach, świetlicach, zakładach wychowawczych i penitencjarnych, ośrodkach opiekuńczych oraz podczas imprez masowych.

12.Organizowanie amatorskich turniejów tradycyjnych gier planszowych ze szczególnym uwzględnieniem szachów, go, reversi, oraz gier z rodziny mancala.

13.Propagowanie gier umysłowych z użyciem środków masowego przekazu.

14.Organizowanie bibliotek i czytelni udostępniających literaturę i prasę fachową w dziedzinie gier i zabaw umysłowych.

15.Przyznawanie stypendiów finansowych i rzeczowych graczom wykazującym szczególne uzdolnienia.

16.Współpraca ze szkołami oraz z innymi organizacjami społecznymi w organizacji turnusów z grami w postaci różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

17.Organizowanie i finansowanie:

a) kursów, konferencji, seminariów i zjazdów dla kandydatów na trenerów i instruktorów gier.

b) odczytów o tematyce ludologi, gier i zabaw umysłowych,

c) sympozjów, kongresów krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce gier,

d) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie gier.

18.Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami, związkami sportowymi i fundacjami, osobami prawnymi i fizycznym, działającymi w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

Rozdział III.
MAJ
ĄTEK I DOCHODY FUNDACJI §1

Majątek Fundacji stanowią: 

1. Fundusz założycielski w wysokości 15.000,- złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki nabyte w toku jej działania. 

2. Świadczenia rzeczowe a także pieniężne świadczone przez Fundatora. 

3. Darowizny pieniężne i rzeczowe, spadki, akcje i obligacje oraz inne zapisy krajowe i zagraniczne. 

4. Różne dochody z ofiarności publicznej. 

5. Dotacje, subwencje, granty i sponsoring. 

6. Przychody pochodzące ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych.

7. Nawiązki i inne wpływy sądowe.

8. Przychody z działalności gospodarczej.

§2

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§3

Dochody Fundacji mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów poprzez prowadzenie działalności statutowej, jeżeli ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§4

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje i organizacje pożytku publicznego.

§5
Pierwszy rok obrachunkowy Fundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§6
Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.

§7
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. WŁADZE FUNDACJI §1

Władzami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§2

RADA FUNDACJI

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 5. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 1. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. §3
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. ZADANIA RADY FUNDACJI

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

a/ kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
 b/ ocena działalności Zarządu,

c/ w celu wykonania swoich obowiązków może badać wszystkie dokumenty

Fundacji, żądać od Zarządu, pracowników i wolontariuszy sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątkowego Fundacji,


d/ ocena sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą łączyć tej funkcji z pracą w innym organie Fundacji.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:


a/ rezygnacji,
b/ odwołania przez Radę Fundacji.

§4 ZARZĄD FUNDACJI

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundacjęnazewnątrz.

 2. Zarząd składa się od jednej do 3 osób w tym Prezesa Zarządu.
 3. CzłonkowiezarządumogąbyćpracownikamiFundacji.
 4. UchwałyZarządusąuchwalanezwykłąwiększościągłosówwobecnościco najmniej dwóch członków zarządu.
 5. CzłonekzarządumożebyćodwołanyprzezRadęFundacjiwkażdejchwili,gdy:
 6. a/ nie pełni swoich obowiązków lub pełni je w sposób naruszający dobre imię fundacji.

 7. b/ w przypadku dysponowania mieniem fundacji niezgodnie ze statutem fundacji,

 8. c/ w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu.
 9. KadencjaZarządutrwaczterylata.
  §5 KOMPETENCJE ZARZĄDU FUNDACJI

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. Określanie kierunków i programów działania służących realizacji celów Fundacji. 2. Tworzenie funduszy i określanie zasad zarządzania nimi.
3. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Fundacji.
4. Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów.
5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
6. Dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictw do dokonania takich czynności.
7. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz zatwierdzanie bilansów za każdy rok działalności Fundacji.
8. Powoływane i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych.
9. Ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji.
10. Dokonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji celów

Fundacji. 

11. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§6

POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków zarządu, w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na rok. 

2. Prezes Zarządu może zapraszać na posiedzenie, stosownie do potrzeb przedstawicieli innych podmiotów współpracujących z Fundacją w poszczególnych dziedzinach. Uczestniczą oni w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział na zaproszenie Prezesa lub członka zarządu kierownicy jednostek organizacyjnych Fundacji z głosem doradczym. 

4. Prezes Zarządu może utajnić obrady Zarządu w całości lub części. W tym przypadku uczestniczyć w nim mogą jedynie członkowie władz Fundacji.

§7 OŚWIADCZENIA WOLI

1. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu składa Prezes Zarządu jednoosobowo. 
 2. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu mogą również składać: 


a/ dwaj członkowie zarządu działający łącznie.
 b/ pełnomocnik powołany przez Zarząd.

Rozdział V.
BIE
ŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

 1. BieżącadziałalnośćFundacjijestprowadzonaprzezpowołanejednostki organizacyjne.
 2. Zarządmożepowoływaćinnejednostkiorganizacyjne.
 3. Zasadydziałaniajednostekorganizacyjnychokreślająregulaminyuchwalane przez Zarząd.
 4. Fundacjazgodniezobowiązującymprzepisamimożebyćczłonkieminnych organizacji realizujących zbieżne cele statutowe.

5. Fundacjamożeprowadzićdziałalnośćgospodarczą

 1. Działalnośćgospodarczamożebyćprowadzonajakodziałalnośćdodatkowa, niezwiązana z przedmiotem działalności statutowej, dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych.
 2. Przedmiotemdziałalnościgospodarczejjest(93.29.Z)Pozostaładziałalność rozrywkowa i rekreacyjna
 3. Rozdział VI.
  ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI

1. Uchwałę o zmianie celu lub statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VII. LIKWIDACJA FUNDACJI §1

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach. §2

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji wyznacza likwidatora, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji. 

3. Zarząd określa wynagrodzenie likwidatora.

§3

Majątek Fundacji po jej likwidacji powinien być przekazany na rzecz organizacji o zbliżonych celach.

§4
O likwidacji Fundacji likwidator powiadamia właściwego Ministra.


szukaj

Archiwa

Wydawnictwa Fundacji Groteka

Znajdź nas

Klub Groteka

fundacja@groteka.pl