Regulamin

W tytule przelewu koniecznie prosimy podać numer zamówienia, który otrzymają Państwo w mailu. W przeciwnym wypadku czas realizacji zamówienia może się znaczenie wydłużyć.

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja Groteka

 • ul.Podskarbińska 11, 03-831 Warszawa
 • Nr konta PKO BP 30 1020 1013 0000 0002 0313 2362

Wszystkie środki uzyskane od darczyńców będą przeznaczone na cele statutowe Fundacji Groteka zgodnie z zapisami statutowymi.

REGULAMIN 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepiku internetowego Fundacji Groteka.
 2. Dokonując zakupów w sklepiku internetowym Fundacji Groteka Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży produktów w sklepie są przeznaczone na cele statutowe Fundacji Groteka. obejmujące działalność naukową i edukacyjną, w zakresie popularyzacji gier i rozrywek umysłowych, prowadzenie Biblioteki i Archiwum Piśmiennictwa z Zakresu Gier i Zabaw Umysłowych, prowadzenie Klubu Groteka, Szachowego Klubu Groteka, organizacja wydarzeń kulturalno edukacyjnych, wydawnictwa książkowe i gry umysłowe, dygitalizacja specjalistycznych zasobów Groteki. 
 4. Ze względu na cel, na który wydatkowane są środki uzyskane ze sprzedaży produktów Fundacja Groteka prosi Darczyńców  o przemyślane decyzje o wsparciu Fundacji zakupami.

§ 2 Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.groteka.pl, prowadzony i administrowany przez Fundację Groteka z siedzibą ul.Podskarbińska 11, 03-831 Warszawa. NIP 524-277-32-05 REGON 147495980 KRS 0000524025 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS. (dalej jako “Fundacja Groteka”)
 2. Produkt – kontent, usługa, towar, plik, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 7. Sprzedający Fundację Groteka z siedzibą ul.Podskarbińska 11, 03-831 Warszawa. NIP 524-277-32-05 REGON 147495980 KRS 0000524025 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu.

§ 3 Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Składanie zamówień jest możliwe po założeniu konta użytkownika, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.groteka.pl, w którym należy podać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także zaakceptować niniejszy Regulamin. W przypadku zakupu jednorazowego nie ma konieczności zakładania konta użytkownika – należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować zawarte w nim warunki i koszty dostawy.
 3. Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany e-mail potwierdzający, w którym podane zostanie hasło do konta, które dla bezpieczeństwa należy zmienić po pierwszym zalogowaniu się.
 4. W procesie rejestracji lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.
 5. Adres wysyłki podany podczas zakładania konta użytkownika stanie się domyślnym adresem, który będzie używany do realizacji zamówień; przy każdym zamówieniu, Kupujący będzie miał możliwość podania innego adresu wysyłki. W przypadku podania adresu służbowego, należy dodatkowo podać nazwę firmy.
 6. Dokonując zakupów za pomocą swojego konta użytkownika, Kupujący może w każdej chwili zmienić swoje dane teleadresowe celem ich aktualizacji oraz uzyskuje możliwość wglądu do historii dokonanych zakupów. Historia zakupów dla użytkowników niezarejestrowanych nie jest zapisywana, ponieważ dane służące do realizacji zamówienia są przetrzymywane w bazie danych Sklepu tylko na czas realizacji konkretnego zamówienia.
 7. Kupującego obowiązuje zakaz wprowadzania w formularzach znajdujących się na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 8. Kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Sklepu oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Sklepu, a także ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu oraz ze strony internetowej www.groteka.pl.
 9. Fundacja Groteka nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych należących do Sklepu. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Sklepu przysługują Fundacji Groteka.

§ 4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży i składanie zamówień

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie www.groteka.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 2. Kupujący, przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru: a) zamawianych Produktów i ich ilości; b) sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek; c) sposobu płatności.
 4. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Fundacją Groteka.
 5. W wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej Sklep wskaże numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w przypadku wyboru przesyłki innej niż za pobraniem lub niedokonania płatności elektronicznej.
 6. Ilość oferowanych Produktów w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 7. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

§ 5 Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. Fundacja Groteka nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Kupujących i innych osób odwiedzających Sklep. W związku z powyższym, jeżeli Produkt zostanie zamówiony przez osobę nie posiadającą choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny.
 2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki.
 3. Sprzedający oświadcza, że posiada tytuł prawny do wszystkich Produktów oferowanych przez niego za pośrednictwem Sklepu i jest uprawniony do rozporządzania nimi.
 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane Produkty, ich bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującym prawem, opisy, zdjęcia, informacje, a także wszystkie czynności związane ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem www.groteka.pl.
 5. Sprzedający wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu i jest zobowiązany do zapakowania wysyłanego Produktu w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do Kupującego.

§ 6 Ceny, płatności i anulowanie zamówienia

 1. Na całkowity koszt zamówienia składają się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na www.groteka.pl jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: a) podawane są w złotych polskich, b) zawierają podatek VAT, c) nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu.
 4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: a) płatność przy odbiorze: realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. Wybór tej opcji możliwy jest tylko w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, a wysyłka jest realizowana na terenie Polski; b) przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu; c) płatność elektroniczna za pomocą karty kredytowej lub e-przelewu: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 5. W przypadku płatności określonych w ust. 3 pkt. b) powyżej Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Sklepu przesłany Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, tytułem: “Zamówienie nr []”. Płatność powinna być dokonana w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Sklepu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej Sklep wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym Sklep wyznaczy Kupującemu kolejny pięciodniowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie uznane za anulowane.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg na podstawie umowy z użytkownikiem usługi PayPal dostępnej pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full
 8. Rozliczenia transakcji e-przelewów przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem:https://www.przelewy24.pl/regulamin
 9. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez Sprzedającego. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail sklep@groteka.pl.
 10. Sklep wysyła wybrany Produkt najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. W innych wypadkach Produkt zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Fundacji Groteka. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju przesyłki i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez Pocztę Polską S.A.oraz InPost S.A.

§ 7 Dostawa

 1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost S.A. Przesyłki kurierskie realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 2. Kupujący może również odebrać zamówione produkty osobiście. Odbiór osobisty dokonywany jest w biurze Fundacji Groteka w terminie ustalonym telefonicznie  +48 720 810 504 lub mailowo fundacja@groteka.pl 
 3. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Pocztę Polską S.A.oraz InPost S.A.
 4. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres sklep@groteka.pl. Kupujący uwzględni to, że terminy doręczania przesyłek są różne u poszczególnych dostawców.
 5. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, Sklep niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Sklep zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 8 ust. 6-8.
 7. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres sklep@groteka.pl wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.
 8. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem kuriera lub pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.
 9. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.
 10. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Sklep zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 8 ust. 6-8.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 9 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Fundacja Groteka zwraca się z prośbą do kupujących o załączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu.
 5. Świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 9. Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone przez Kupującego koszty przesyłki z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do Sklepu obciążają Kupującego.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy określone w niniejszym § 8, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie przysługuje w przypadku: – zamówień indywidualnych, tj. takich, których właściwości zostały określone przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, – dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, – świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, – umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, – świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, – dostarczania prasy, – usług w zakresie gier hazardowych.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedający ma prawny obowiązek zapewnienia zgodności Produktów z umową sprzedaży zawieraną z Konsumentem.Sprzedający ponosi wobec Kupującego będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru (Produktu) z umową w zakresie określonym poniżej.
 2. Produkt jest niezgodny z umową jeżeli: – nie odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub nie ma cechy okazanej Kupującemu próbki albo wzoru; – nie nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru; – nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju; – nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela oraz osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego (w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także termin w jakim towar ma je zachować); – nie został prawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez Sprzedającego lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży; – nie posiada innych cech, które zostały uzgodnione w konkretnej umowie lub które powinien posiadać na podstawie umowy.
 3. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Produktu z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć.
 4. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) powinien zapytać o nie Sprzedającego.
 5. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych z tytułu niezgodności Produktu z umową Kupujący powinien zawiadomić Sklep o tej niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia. W stosunku do towarów żywnościowych termin do dokonania przedmiotowego zawiadomienia wskazany został w ust. 6. Uprawnienia te przysługują w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu Kupującemu.
 6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sklepu niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż: – w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409): – oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362), dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia; – w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru – w przypadku towaru sprzedawanego luzem, dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.
 7. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 6, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 8. Procedura reklamacyjna: – Reklamowany Produkt należy dostarczyć na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie wraz z opisem reklamacji. Opis reklamacji powinien zawierać opis stwierdzonej niezgodność Produktu z umową oraz preferowany przez Kupującego sposób załatwienia reklamacji: naprawa, wymiana na nowy, zwrot części lub całości świadczeń pieniężnych, tj. ceny, kosztów wysyłki i kosztów odesłania Produktu do Sprzedającego. Decyzja o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, a także o sposobie jej załatwienia zostanie zakomunikowana Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego reklamacji tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) Sklep na żądanie Kupującego obniży cenę Produktu. Jeżeli niezgodność towaru z umową będzie istotna Kupujący będzie mógł od umowy odstąpić, w takim wypadku Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu wraz z kosztami przesyłki. – Odesłanie towaru naprawionego, nowego i zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji.
 9. Do zasad zwrotu Kupującemu świadczeń pieniężnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 ust. 6-8 Regulaminu.
 10. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 11. Gwarancja na sprzedany Produkt stanowiący towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ust. 1- 9 niniejszego § 9 Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Kupującemu od Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 12. Postanowienia niniejszego § 9 dotyczące uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem.
 13. W sytuacji opisanej w ust. 11 powyżej zastosowanie znajdą regulacje dotyczące rękojmi i gwarancji zawarte w kodeksie cywilnym.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Fundacja Groteka z siedzibą ul.Podskarbińska 11, 03-831 Warszawa. NIP 524-277-32-05 REGON 147495980  telefon kontaktowy: +48720810504,e-mail: fundacja@groteka.pl.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524025.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
 4. Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie jednorazowe Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 5. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku niezapłacenia należności na rzecz Sklepu, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 6. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach.
 7. Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 11 Polityka Cookies

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny www.groteka.pl. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Korzystając ze Sklepu Kupujący wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Obowiązek informacyjny dla osób podchodzących do procesu składania zamówień w sklepie internetowym w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Fundacja Groteka z siedzibą ul.Podskarbińska 11, 03-831 Warszawa. NIP 524-277-32-05 REGON 147495980  telefon kontaktowy: +48 720810504,, e-mail: fundacja@groteka.pl.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524025.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Groteka ul. Otwocka 14., 03-759 Warszawatelefonicznie: +48 720810504 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 lub drogą mailową: fundacja@groteka.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: artur@groteka.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym Fundacji tj. wysyłki zamówienia.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, Prokuratury, innych podmiotów, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku:

– wysyłki towaru do klienta,

– negatywnej oceny klienta,

– reklamacji klienta.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji złożonego zamówienia.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


szukaj

Archiwa

Wydawnictwa Fundacji Groteka

Znajdź nas

Klub Groteka

fundacja@groteka.pl